Can Bonet

Política de privacitat i Protecció de dades

En compliment de la obligació prevista a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l’informem del següent:

1.-Informació Bàsica

Responsable del tractament ANE MOVILLA GARCIA
Barri Mercadal, 8
17462 – Sant Martí Vell (Girona)
DNI 44560891R
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres serveis.
-Efectuar reserves online.
Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment exprés.
Destinataris principals -ANE MOVILLA GARCIA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.
Drets -accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-revocació del consentiment prestat.
Procedència -Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades -No previstes
Delegat de protecció de Dades -No procedeix

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

ANE MOVILLA GARCIA, amb DNI 44.560.891-R, i domicili al Barri Mercadal, núm. 8, de 17462 – Sant Martí Vell (Girona).

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant un mail dirigit al correu reserva@canbonet.com o bé trucant al telèfon 690.661.440.

Per tal de conèixer el cost de la trucada des d’una Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

3.- Categories de dades que tractem

ANE MOVILLA GARCIA únicament tracta les dades següents:

3.1.-Dades identificatives: Amb caràcter obligatori es tracten les dades següents: nom i cognoms, país, localitat, telèfon i direcció de correu electrònic. Amb caràcter facultatiu es tracten les dades següents: DNI, província, direcció postal i codi postal.

3.2.-Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?

ANE MOVILLA GARCIA tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

-Oferir-li informació dels nostres serveis.
-Efectuar reserves online.

5.-Bases legitimadores pel tractament de les seves dades

Per a la remissió d’informació dels nostres serveis, i per a la gestió de les reserves online, la base legitimadora és el tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part, així com el consentiment exprés.

Com a interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre sí, i per tant, no s’exclouen mútuament.

6.-Destinatari de les dades

ANE MOVILLA GARCIA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.

7.-Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

8.-Drets que l’assisteixen

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

ANE MOVILLA GARCIA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

  • • Funcions i obligacions de personal
  • • Registre d’esdeveniments
  • • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Copia de seguretat i recuperació

No obstant, en altres casos, ANE MOVILLA GARCIA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

10.-Canvis a la política de privacitat

ANE MOVILLA GARCIA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Última actualització: 10 de setembre de 2018

© 2018 ANE MOVILLA GARCIA Tots els drets reservats

Apartaments rurals

Can Bonet Turisme Rural    reserva@canbonet.com
690 661 440 Barri Mercadal N1 · 17462 Sant Martí Vell · Girona